1. Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou tycoxo s. r. o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva podľa alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov:

  • prostredníctvom e-mailovej adresy prevádzkovateľa: gdpr@tycoxo.sk
  • alebo na adrese sídla prevádzkovateľa: tycoxo s.r.o., Malobielska 68B, 900 24 Veľký Biel, Slovenská republika

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

ÚčelSprostredkovanie dodávateľa služieb alebo produktov
Právny základ− súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zoznam osobných údajovTitul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis
Príjemcovia− Tretie strany (klientom prevádzkovateľa) za účelom sprostredkovania prác alebo požadovaných služieb.
Doba uchovávania údajov1 rok

 

Účelmarketingová komunikácia so zákazníkom
Právny základ− súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zoznam osobných údajovtitul, meno a priezvisko, telefón, e-mail
Doba uchovávania údajov10 rokov

 

Účelspracovanie účtovných dokladov
Právny základ− spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 2016/679 GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zoznam osobných údajovtitul, meno a priezvisko, adresa, číslo účtu
Doba uchovávania údajovuchovávanie údajov a vykonáva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach

 

Účelreklamácie
Právny základ− spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 2016/679 GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zoznam osobných údajovtitul, meno a priezvisko, adresa
Doba uchovávania údajov10 rokov

 

Účelvymáhanie pohľadávok
Právny základ− spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 2016/679 GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zoznam osobných údajovtitul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa
Doba uchovávania údajov5 rokov

 

Účelexekúcie
Právny základ− spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 2016/679 GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zoznam osobných údajovbežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania
Doba uchovávania údajov7 rokov

 

Účelevidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ− súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zoznam osobných údajovtitul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise
Doba uchovávania údajov1 rok

 

3. Umiestnenie osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 

 

4. Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ aplikuje princíp minimalizácie uchovávania, čo znamená, že po uplynutí doby, počas ktorej je oprávnená spracúvať osobné údaje, sa osobné údaje vymažú z jeho databáz a informačných systémov. 

Súhlasy, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

 

5. Práva dotknutej osoby 

A. právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. 

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

B. právo na prístup k údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od tycoxo s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: (a) účely spracúvania; (b) kategórie dotknutých osobných údajov; (c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; (d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; (e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; (f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; (g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; (h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov týkajúcich sa prenosu. 

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu uvedenú v tomto odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

C. Právo na opravu 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

D. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 

c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. 

Uvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov; 

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na zabudnutie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

E. Právo na obmedzenie spracúvania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.